(36) 536-064 info@szleger.hu

Különös közzétételi lista 2020

Közzétételi lista a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (1) és (3) bekezdések alapján

23.§ (1) 

24. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak

Beíratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2. Díjfizetési kötelezettség: 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke: nem releváns

Tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke: nem releváns

A fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje: nem releváns

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

5. Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: nem releváns

7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Lemorzsolódás

Évfolyamismétlés

Az érettségi vizsgák átlageredményei

8. A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

11. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

12. A szabadidős foglalkozások köre

13. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: nem releváns

14. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: intézményünk nem rendelkezik kollégiummal 

15. Alapdokumentumok:

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

16. Egyéb dokumentumok 

17.a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

18. c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

2016 -os évi mérés részletes elemzése

Intézményi jelentés

Intézményi összefoglaló

2017-es évi mérés részletes elemzése

Telephelyi összefoglaló

Telephelyi jelentés: szakgimnázium

Telephelyi jelentés: szakközépiskola

A 2017. évi kompetenciamérés eredményei, elemzés 

A 2018-as évi mérés részletes elemzése

Telephelyi összefoglaló

Telephelyi jelentés: szakgimnázium 

Telephelyi jelentés: szakközépiskola

A 2018. évi kompetenciamérés eredményei, elemzés